فرم درخواست صدور مجوز فروش یا واگذاری خوروهای دولتی
نام دستگاه درخواست کننده :  
مقام درخواست کننده :  
تصویر درخواست :  
 دارای اختیارات فصل پنجم قانون محاسبات دارد :
 تعداد خودروهای مورد درخواست :